Цели

Основната цел на проекта RULES_MATH е да се разработят стандарти за оценка в компетентностно-базирана система за преподаване и обучение по математика в инженерното образование.

Целите на проекта могат да се обобщят както следва:

(1) Да се разработи съвместен, подробен и достъпен компетентностно-базиран модел за оценка на уменията по математика в инженерен контекст.
(2) Да се разработят и съберат ресурсите и материалите, необходими за създаване на компетентностно-базирани курсове за оценяване на умения.
(3) Да се разпространи моделът в европейските висши училища чрез партньорските мрежи и да се популяризира в цяла Европа.

Институциите, участващи в проекта RULES_MATH, имат дългогодишен опит в областта на иновациите и са приспособили своите степени към Болонския процес. Целевите групи, към които е насочен са:

(1) Основната целева група на проекта RULES_MATH са колективи от преподаватели по математика, учители, лектори и изследователи в областта на математическото образование за инженерни специалности (бакалавърски степени, магистърски степени или докторски степени, включително персонал от партньорите в проекта), които се интересуват от промяна на учебната си система. Включително тези, които желаят да подобрят своите математически компетенции като използват най-съвременните инструменти за електронно обучение, дигитална оценка, учебни материали и курсове.
(2) Втората целева група е тази на студентите от инженерни бакалавърски степени, магистърски степени или докторски програми. Те ще имат достъп до материалите за оценка (нови компетентностно-базирани ресурси), които ще подобрят методите им на обучение, като самите те ще бъдат отговорни за придобиването на компетенции и знания.

Тъй като резултатите от проекта RULES_MATH ще бъдат достъпни като отворени образователни ресурси (OER), това може да осигури обмен на опит и идеи, възможности и ресурси за научноизследователска дейност и др. Целевите сектори са организации за научни изследвания в образованието, партньори за обучение в университети и научни институти. Обучаващи организации, училища и университети също биха могли да бъдат бенефициенти. Потенциални крайни потребители също са и индивиди, които се самообучават или се интересуват от самообучение и които, обикновено по лични причини, не могат да се обучават чрез стандартното образование, включително хора с увреждания и хора, които са дискриминирани, поради социални или полови стереотипи.
Проектът RULES_MATH ще се съсредоточи върху математическите компетенции, а не само върху математическото съдържание, какъвто бе случаят в предишни образователни проекти. Тъй като преподавателите по математика са много по-запознати със съдържанието (математическата структура), ще е голямо предизвикателство за тях да се справят с компетентностно-ориентиран модел за оценка. Този проект ще предоставя материали в това отношение. Освен това, разработването на нов математически подход ще подпомогне от една страна инженерните и научните кадри в областта на образованието, а от друга ще мотивира студентите да изучават математика.