Cíle

Hlavním cílem projektu RULES_MATH je pomoci vytvořit standardy pro takový model ověřování matematických dovedností, který se zaměří na získání kompetencí při výuce budoucích inženýrů.

Hlavní cíle můžeme shrnout do tří bodů:

(1) Chceme vytvořit společný komplexní a dostupný model hodnocení matematiky v inženýrském prostředí.
(2) Chceme rozpracovat a shromáždit zdroje a materiály, které se dají využít k návrhu kurzů zaměřených na hodnocení.
(3) Chceme rozšiřovat vzniklý model po evropských univerzitách pomocí sítí partnerů po celé Evropě.

Instituce, které se účastní projektu RULES_MATH mají řadu zkušeností při inovacích ve vzdělávání a všechny přizpůsobily své programy Boloňské deklaraci. Cílové skupiny jsou:

(1) Primárním cílem projektu RULES_MATH je přivést ke spolupráci univerzitní učitele matematiky, lektory a vědecké pracovníky zabývající se vzděláváním v bakalářských, magisterských i doktorských programech, kteří se zajímají o změnu v systému vzdělávání/učení matematiky. Zahrnujeme mezi ně i ty pracovníky, kteří chtějí pozvednout své matematické kompetence pomocí nejnovějších e-leasingových prostředků, hodnocení, studijních materiálů a kurzů.
(2) Druhou cílovou skupinou jsou studenti bakalářských, magisterských a doktorských programů. Budou mít přístup k materiálům (nové způsoby hodnocení zaměřené na kompetence), které jim pomohou zlepšit výsledky jejich učení i tím, že se stanou zodpovědní za nabývání nejen matematických znalostí, ale i matematických kompetencí.

Výsledky projektu budou dostupné jako QER a proto bude možná výměna zkušeností, myšlenek a možností pro výzkum a rozvoj v dané oblasti. Sektory, na které se zaměřujeme, jsou univerzitní školící pracoviště, výzkumná centra a vědecké instituty. Další příjemci jsou obecné školící organizace, školy a univerzitní školící pracoviště. Potenciální koneční uživatelé jsou i jednotlivci jako např. osoby, které využívají domácí vzdělávání, které, ať z jakýchkoli osobních důvodů, se nemohou účastnit formálního vzdělávání, jako např. zdravotně postižení lidé či lidé diskriminovaní díky sociálním nebo jiným stereotypům.

RULES_MATH projekt se zaměří převážně na matematické kompetence a ne pouze na matematický obsah vzdělávání, jak tomu bylo v dřívějších vzdělávacích projektech. Vzhledem k tomu, že většina vysokoškolských pedagogů se více zabývá obsahem vyučované látky (matematické struktury) je naplnění cílů projektu výzvou pro všechny zúčastněné. Projekt poskytne materiál, který podpoří všechny, kdo chtějí vzdělávání zaměřit nejen na obsah, ale i na získávání kompetencí. Zdůrazněme též, že nový přístup k vzdělávání v matematice je požadován nejen pracovníky ve vzdělávacích institucích pro lepší motivaci studentů ke studiu matematiky, ale i samotnými studenty.