Ciele

Hlavným cieľom projektu RULES_MATH je vyvinúť hodnotiace štandardy pre vzdelávanie v oblasti matematiky založené na kompetenciách pre matematiku v inžinierskom vzdelávaní.

Úlohy projektu možno zhrnúť nasledovne:

(1) Vytvoriť spoločný, komplexný a dostupný model hodnotenia založený na kompetenciách pre matematiku v technickom kontexte.
(2) Vyhotoviť a zhromaždiť zdroje a materiály potrebné na vypracovanie kurzov na hodnotenie kompetencií.
(3) Šíriť model medzi európskymi vysokoškolskými inštitúciami prostredníctvom partnerských sietí a podporovať disemináciu v celej Európe.

Inštitúcie zapojené do projektu RULES_MATH poskytujú vysokoškolské vzdelávanie v trojstupňovom štúdiu rešpektujúc Bolonskú dohodu. Majú dlhoročné skúsenosti s inováciami. Projekt bude zameraný predovšetkým na nasledujúce cieľové skupiny:

(1) Hlavnou cieľovou skupinou projektu RULES_MATH je skupina vysokoškolských učiteľov matematiky, školiteľov, lektorov a výskumných pracovníkov na technických vysokých školách v bakalárskych, magisterských alebo doktorandských študijných programoch (vrátane zamestnancov partnerských organizácií), ktorí majú záujem o zmenu vyučovacieho systému v oblasti matematického vzdelávania, ako aj ďalší záujemcovia, ktorí chcú zvýšiť úroveň vlastných matematických kompetencií prostredníctvom najnovších nástrojov elektronického vzdelávania, digitálneho hodnotenia, študijných materiálov a kurzov.
2(2) Sekundárnou cieľovou skupinou sú študenti bakalárskych magisterských a doktorandských programov na technických vysokých školách, ktorí získajú prístup k novým hodnotiacim materiálom založených na kompetenciách. Pomocou nich študenti budú môcť zlepšiť svoje metódy učenia sa a preberú vlastnú zodpovednosť za získanie vlastných kompetencií a poznatkov.

Výsledky projektu RULES_MATH budú voľne šíriteľné (OER), čo umožní širokú výmenu skúseností a nápadov, možností a zdrojov. Cieľovými odvetviami sú organizácie pre odborné vzdelávanie v oblasti výskumu, partneri v oblasti odbornej prípravy v priemysle, výskumné pracoviská a vedecké inštitúty. Benefitovať z projektu budú môcť tiež vzdelávacie organizácie na rôznych typoch škôl. Potenciálnymi konečnými užívateľmi sú aj jednotlivci, ktorí sa vzdelávajú v domácom prostredí, samouci, ktorí sa z rôznych osobných dôvodov nezúčastňujú na formálnom vzdelávaní vrátane zdravotne postihnutých ľudí a ľudí, ktorí vnímajú diskrimináciu v dôsledku sociálnych a rodových stereotypov.
Na rozdiel od predchádzajúcich vzdelávacích projektov, ktoré boli cielené predovšetkým na matematický obsah, projekt RULES_MATH sa zameria najmä na rozvoj matematických kompetencií. Keďže učitelia matematiky sa väčšinou orientujú na obsah (matematické štruktúry), bude pre nich veľkou výzvou, aby sa zaoberali hodnotovými cieľmi zameranými na kompetencie. Náš projekt môže poskytnúť materiál na podporu v tomto ohľade. Okrem toho, požiadavku rozvoja nového matematického prístupu kladú školitelia a učitelia technických a prírodovedných smerov s cieľom motivovať študentov, pričom spätne študenti môžu byť motivovaní práve štúdiom matematiky.