Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България

В Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" работят повече от 900 преподаватели и служители - 550 от тях са високо квалифицирани, постоянно назначени преподаватели - 30 професори, 160 доценти, 360 асистенти. Обучават се над 8000 редовни студенти и около 5000 задочни студенти в 9 факултета, отговарящи на всички изисквания на Закона за висшето образование.

Пловдивският университет разполага с библиотека, Университетско издателство, Университетски информационен център, специализирани лаборатории, езикови кабинети, мултимедийни и компютърни зали, Център за дистанционно обучение, Център за кариерно ориентиране, научноизследователско поделение, спортен център, учебен театър, технически центрове, обслужващи и сервизни звена.

Университетът поддържа активни международни контакти с почти всички европейски страни, САЩ и страните от Азия и Африка. Участва самостоятелно или съвместно с други европейски университети в програми на Европейския съюз и в американски и швейцарски фондове за научни изследвания. Академичната общност развива отношения и с висши училища от Европа, Русия и Близкия изток. Университетът има официална акредитация (2013 година), която му позволява да провежда обучение във всички образователни степени – "Специалист", "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".

Факултетът по математика и информатика на Пловдивския университет е един от най-големите и най-обещаващите факултети на университета, подготвящ специалисти за софтуерната индустрия и учители по математика и ИКТ. Годишно ФМИ обучава около 2000 студенти за придобиване на бакалавърска и магистърска степен по специалности от професионалните направления „Математика“, „Информатика и компютърни науки“ и „Педагогика на обучението по...“. Провежда обучение за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ на около 100 докторанти. Обучава и лица с висше образование за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по математика“ и „Учител по информатика и информационни технологии“.